Vår politik A till Ö | Sverigedemokraterna i Eslöv

Vår politik A till Ö

Djurskydd

Vi i  Sverigedemokraterna är djurvänner och vill att lagen om djurskydd ska följas även då det gäller kommunens matinköp. All mat som serveras i kommunen bör vara enligt svensk lag även om den importerats. Genom nya EU-direktiv kommer det även att bli enklare att upphandla lokalproducerad mat samt att kunna ställa krav på hållbarhet och produktionsmetod. Svenska företag med djurhållning har tuff konkurrens då andra länder har lägre krav på djurskydd.

Evenemang

Vi vill fortsätta utöka möjligheter för evenemang i Eslövs kommun så att alla kan ta del av något som intresserar dem. Vi vill även trygga möjligheten för våra äldre att ta del av kulturlivet och evenemang i kommunen.

Idrottsverksamhet

Idrott bör premieras då många studier, bland annat Bunkefloprojektet, pekar på att mår kroppen bra så presterar också barnen bättre. Vi vill öppna upp möjligheten för ett projekt vi kallar Fri sport som ska vara i likhet med projektet Fri fotboll i Helsingborg. Då våra stora sporter i Eslövs kommun är handboll och pingis anser vi att detta är en god inriktning för projektet.

Kulturbidrag

Genom att satsa stora summor på att ge invandrare möjlighet till sin egen kultur och egna gruppbildningar stimulerar man endast till att skapa subkulturer och utanförskap för dessa personer. Det är detta som skapar motsättningar i samhället och bidrar till otrygghet för alla invånarna. Att ge kulturbidrag till föreningar med odemokratiska agendor är ett hot mot svensk kultur och samhällstrygghet.

Landsbygdskolor

Vi vill bevara och marknadsföra de landsbygdsskolor som finns kvar i Eslövs kommun. För att kunna ha en levande landsbygd behövs även skolor. Vi var emot nedläggningen av Billinge skola och vår övertygelse var att man aldrig var intresserad av att rädda den, och att man nu bara väntar på att kunna stänga fler landsbyggdsskolor med grumliga motiveringar.I nuläget hotas Östra strö skola av nedläggning, detta vill vi stoppa.

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisningen skall inte vara skattefinansierad då de förväntas leva i det svenska samhället i framtiden och det är för detta skolan skall förbereda barnen, såvida det inte finns uttalat målsättning att flytta hem till hemlandet. Modersmålet är i Sverige sekundärt för de som kommer från andra länder för att inte motverka eller försvåra integrationen och i förlängningen försvåra för barnet att anpassa sig i samhället.

Mångkulturellt bokslut

Kommunen har under flera år skrivit missgynnande avtal med Migrationsverket där större kostnader faller på kommunens skattebetalare. Sverigedemokraterna anser att Regeringen bör ta det fulla ansvaret för den ekonomiska delen av sin integrationspolitik och att kostnaderna för invandrares bidrag i alla former tillfaller riksskattekontot och inte Eslövs medborgare. Vi  vill därför få till stånd ett mångkulturellt bokslut för att sedan äska de medel som behövs för att upprätthålla den höga invandringen.

Organiserat tiggeri

Vi vill införa lokala föreskrifter för att få bukt med problemet med organiserat tiggeri. Dessa föreskrifter ska förbjuda tiggeri för utländska medborgare och därmed bekämpa det tiggeri och den människohandel som redan finns i landet.

Parkering

Vi har alltid förespråkat att man ska behålla grönytor, det ska finnas möjlighet till parkering och nybyggnation ska vara väl planerad och passa in i sitt närområde. Den styrande majoriteten bestämmer sig för att bygga bostadshus på pendlarparkeringen utan att ha en hållbar lösning för var dem som vill tågpendla ska parkera. Dessutom ändrar man parkeringsnormen vid nybyggnation så att det finns stor risk att dem som flyttar in i alla dessa planerade höghusen inte har någonstans att parkera. Eslövs stadskärna är i behov av goda möjligheter till parkering och vi vill åter avgiftsbefria parkeringarna.

Trygghet

I Sverige idag behandlas brottslingar som offer för samhället eller sin sociala miljö och detta har skapat deras beteende. Genom åtgärder såväl på riksnivå som på kommunnivå kan man effektivisera för att bekämpa denna trend. Att fånga upp unga brottslingar och skapa ett meningsfullt och fungerande handhavande kring dem redan tidigt  ser vi som en möjlighet att öka tryggheten i Eslöv. Även de med annan kulturell bakgrund har i flera avseenden en annan syn på rättsskipning och det hedersrelaterade våldet bakom lykta dörrar är mer utbrett än media och myndigheter ger sken av. Vi vill därför att Eslövs kommun utreder detta grundligt.

Vindkraft

Genom satsningarna på vindkraftsverk inom kommunen förstör man den visuella miljön samtidigt som produktionen, transporten och uppförandet av dessa är allt utom miljömässigt. Livslängden på maximalt 25år i kombination med att självkostnaden jämnar ut sig först efter 8 år gör att satsningen är oansvarig mot skattebetalarna inom Eslövs kommun.

Vårdombudman

Vi vill undersöka möjligheten att införa en vårdombudsman. Vårdombudsmannen ska vara en opartisk person med uppgift att informera om vård och omsorgsalternativ, ta emot synpunkter, uppmärksamma brister samt ge stöd och råd till äldre, funktionshindrade samt anhöriga. Vårdombudsmannen ska även arbeta med uppsökande verksamhet så att de personer som kan vara i behov av kommunal vård och omsorg får en upprättad kontakt.