Sverigedemokraterna i Eslöv | Sverigedemokraterna i Eslöv | Sida 5

Sverigedemokraterna Eslöv

Välkommen till Sverigedemokraterna Eslöv

 • Motion: Erbjud möjligheter för de som vill återvandra

  Av Marlen Ottesen den 28 april, 2016
  0

  Vi står inför stora utmaningar med anledning av den oförutsedd och kraftiga ökningen av antalet invånare i Sverige. Totalt ansökte 163 000 personer om asyl i Sverige under 2015. Regeringen räknar med att en stor del av dess kommer utvisas och inrikesminister Anders Ygeman (S) har uppgett att uppemot 80 000 av dessa kan komma att utvisas. Utöver dessa framkommer det i media att flera vill ha möjligheten att åka hem. I en artikel från SVT Nyheter Skåne den 11 januari kan man läsa ”Vill åka tillbaka hem. Raed Mohamed har drömt om Sverige länge, men det var något annat han hade förväntat sig när han väl kom hit.”

  Helsingborgs Dagblad publicerade den 27 februari en artikel med rubriken ”Fler ensamkommande vill tillbaka hem” och där står det att ”Trenden med att allt fler ensamkommande barn och unga tar tillbaka sin asylansökan fortsätter. Siffran för årets två första månader är nästan lika som hela fjolåret. Hittills i år har 37 ensamkommande barn och unga tagit tillbaka sin asylansökan – mot 45 för hela 2015 enligt Migrationsverket… Just nu finns runt 25-50 pågående ärenden med ensamkommande som väntar på att få återvända. Och Migrationsverket räknar med att trenden att fler vill tillbaka fortsätter under året”.

  Sverigedemokraterna vill se kraftiga åtgärder för att möta upp dessa utmaningar. Har man en önskan om att få åka tillbaka hem eller blir utvisad borde vi erbjuda utbildning och kunskaper anpassade efter förutsättningarna och behoven i hemlandet. En stor hjälp hade också varit ett återvandringsbidrag. Ansvaret och möjligheterna att bedriva informationsförmedling skulle kunna vara lämpligt genom ett återvändandecenter.

  Sverigedemokraterna i Malmö har lagt fram en motion om att inrätta ett återvändandecenter i Malmö. Vi ser med anledning av det stora samverkansmöjligheter och kunskapsutbyte om man verkar för att göra detta tillsammans med andra. Man bör därför utreda möjligheten att göra detta tillsammans med närliggande kommuner och andra intressenter såsom Migrationsverket.

  Man kan i motionen från Sverigedemokraterna Malmö läsa att ”Genom att upprätta ett återvändandecenter i Malmö vill vi Sverigedemokrater förenkla själva processen för de personer som önskar återvända till sina respektive hemländer. På detta center ska man kunna ta del av information om hur man kan återvända till sitt hemland och bygga sig en framtid där”.

  Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  • att ställa sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta och förbättra möjligheterna för att återvandra
 • Motion: Inför lokala ordningsföreskrifter om insamling av pengar

  Av Marlen Ottesen den 28 april, 2016
  0

  I Stockholms stads ordningsföreskrifter finns följande att läsa under rubriken Insamling av pengar
  ”Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.
  När insamlingen sker i samband med framförande av gatumusik krävs tillstånd endast om gatumusikanten eller medhjälpare har för avsikt att gå runt bland publiken och samla in pengar.”

  Liknande lydelse återfinns i Lunds kommuns ordningsföreskrifter under rubriken Insamling av pengar
  ” Polismyndighetens tillstånd krävs får insamling av pengar i bössor eller dylikt, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Tillstånd krävs inte får insamling, som skall ske i samband med framförande av gatumusik.”

  Likaså skriver Helsingborgs kommun i sin ordningsstadga under rubriken Insamling av pengar
  ”Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.”

  Liknande ordalydelser finns under rubriken Insamling av pengar i flertalet kommuners ordningsföreskrifter, bland annat: Örebro, Båstad, Bollnäs, Huddinge, Mönsterås, Avesta, Vetlanda, Jönköping, Leksand, Emmaboda, Växjö, Bollebygd, Järfälla och Borås.

  Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  • Att i enlighet med vad som anförs i motionen införa lokala ordningsföreskrifter gällande insamling av pengar
 • Motion: Tillämpa inte genuspedagogik i Eslövs kommuns skolor

  Av Marlen Ottesen den 9 mars, 2016
  0

  Med grund i Sverigedemokraternas syn på jämställdhetspolitikens syfte och mål ställer vi oss kritiska till stora delar av dagens genuspedagogik, där utgångspunkten är att lärare och andra pedagoger bör övervaka barns beteende och styra deras val i en normbrytande riktning, problematisera varje könsnormativt uttryck. Vi vill se en avveckling av det skattefinansierade stödet till genuspedagogik och annan verksamhet där staten, med bas i mycket svagt vetenskapligt förankrade politiska teorier, försöker experimentera med, eller ändra på, våra barns och ungdomars beteendemönster och könsidentitet.

  Det är Sverigedemokraternas uppfattning att det existerar medfödda skillnader mellan de flesta män och de flesta kvinnor som går bortom det som kan observeras med blotta ögat. Vi är också av den uppfattningen att de manliga och kvinnliga egenskaperna i många fall kompletterar varandra.

  Det faktum att vi erkänner förekomsten av biologiskt grundade skillnader mellan könen skall dock inte tolkas som att vi tror att alla män respektive kvinnor är stöpta i samma form. Som alltid när man talar i generella termer handlar det om fallande skalor och utrymmet för individuella skillnader är naturligtvis stort.

   

  Erkännandet av olikhet skall heller inte tolkas som en strävan mot ojämlikhet. För oss är det en fullständig självklarhet att män och kvinnor har exakt samma värde och att båda könen skall ha samma rättigheter, vara lika inför lagen och känna sig trygga och respekterade. Inte heller skall det tolkas som att vi som parti har en bestämd uppfattning kring hur kvinnor respektive män bör bete sig eller vad de skall utbilda sig till eller arbeta med. Utgångspunkten att det finns skillnader som gör att kvinnor respektive män ibland kan se saker från olika perspektiv och göra saker på olika sätt förstärker ju, snarare än försvagar, betydelsen av att båda könen finns representerade på alla positioner i samhället.

  Vår uppfattning är att det är helt upp till individen att välja sin egen väg i livet. Vi förespråkar en formell jämställdhet där varken kvinnor eller män skall särbehandlas på basis av sin könstillhörighet. Om detta sedan skulle visa sig leda till att män och kvinnor inte gör allting på samma sätt, i exakt samma utsträckning, så betraktar vi inte det som problematiskt.

  Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  • Att genuspedagogik inte ska tillämpas på skolor i Eslövs kommun
 • Motion: En utredning om att förstärka och säkerställa kvaliteten i familjedaghem

  Av Marlen Ottesen den 9 mars, 2016
  0

  Eslövs kommun har redan en riktigt bra verksamhet med familjedaghem och förutsättningar för att förstärka denna, vilket man kan läsa om på hemsidan och är lagd som bilaga. Familjedaghem är en viktig del inom kommunens förskoleverksamhet och tillsammans med de andra alternativen får föräldrar möjlighet till ett friare val.

  Idag är det en ansträngd situation för kommunens förskoleverksamhet och detta blir extra tydligt i Eslövs tätort. Här tror Sverigedemokraterna att en utredning om att förstärka och säkerställa kvaliteten i familjedaghemmen är en kostnadseffektiv åtgärd för att komma till rätta med väntetider och köplatser.

  Valfrihet innebär också att familjedaghem inte nödvändigtvis behöver bedrivas i kommunal regi. Därför bör kommunen även utreda hur det ser ut med andra alternativ där exempelvis dagbarnvårdare driver verksamheten som egenföretagare eller ingår i ett större företag med flera medarbetare och hur man säkerställer kvaliteten i dessa familjedaghemmen.

  Trots att denna yrkesgrupp är ett viktigt alternativ till den traditionella förskolan, är det en grupp som inte alls uppmärksammas i samma utsträckning som förskolan. Skolverket har gjort en kunskapsöversikt kring detta omsorgsval som de själva benämner som ”den osynliga barnomsorgen”. Under de senaste årtiondena har antalet dagbarnvårdare kraftigt minskat. Orsakerna är främst en minskad efterfrågan från föräldrarna, men detta kan i sin tur bero på att fokus i samhällsdebatten länge främst har legat på förskolan, varpå andra alternativ har trängs undan.

  Med anledning av det bör man också utreda hur situationen ser ut i Eslövs kommun, finns det en minskade efterfrågan på dagbarnvårdare. I det fall det beror på bristande kännedom om alternativet vill vi också öka skolverkets möjligheter att aktivt arbeta med informationskampanjer kring möjligheten att välja respektive arbeta som dagbarnvårdare.

  Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  • Att ställa sig bakom det som anförs i motionen om att förstärka och säkerställa kvaliteten i familjedaghem