Sverigedemokraterna i Eslöv | Sverigedemokraterna i Eslöv | Sida 4

Sverigedemokraterna Eslöv

Välkommen till Sverigedemokraterna Eslöv

 • Lägg inte ner Rårödslägret!

  Av Marlen Ottesen den 28 februari, 2017
  0

  Eslövs kommuns fokus på tätorten Eslöv tar sig i allt extremare uttryck. Flertalet satsningar görs inne i Eslöv och här har vi nu ett tydligt exempel på när man lägger ner verksamheter utanför. Detta är förkastligt och borde självklart ändras.

  Redan när Barn- och Familjenämnden beslutade om att flytta över medel till Kultur- och Fritidsnämnden såg vi risken att lägret skulle läggas ner. Därför yrkade vi på återremiss med motiveringen att en förflyttning av medel skulle komma med kravet att driva lägret vidare.

  Nu med facit i hand kan vi konstatera att Kultur- och Fritidsnämnden får medel ifrån den för oss mer prioriterade Barn- och Familjenämnden utan att driva vidare lägret. Detta är oacceptabelt.

  Med anledning av det har vi idag lämnat in ett initiativärende till Kultur- och Fritidsnämnden om att fortsätta driva Rårödslägret.

  Läs initiativärendet här

 • Motion: Leda ett samarbete för en övergripande likvärdig uthyrningspolicy för alla fastighetsägare

  Av Marlen Ottesen den 27 januari, 2017
  0

  uthyrningEslövs kommun har en hög arbetslöshet och det märks på kostnaderna för försörjningsstöd. Arbetsförmedlingens sektionschef i Eslöv, Conleth Hanlon, har enligt Skånska Dagbladet bedömt att den ökande inflyttningen till Eslöv är bidragande. Trots att Eslövs kommun redan gör mycket för att lösa problematiken så finns där ett behov av att lägga in en växel till. Det är oroväckande att minskningen av arbetslösheten inte är som förväntat, samt att det åtminstone delvis kan knytas till ökad inflyttning.

  Landskrona är en närliggande kommun, som under lång tid brottats med problem med försörjningsstöd kopplat till inflyttning. Arbetet med att vända en sådan problematik tar lång tid och behöver både riktning, krafttag och kontinuitet. Ansvariga politiker i Landskrona kommun ansåg för ett par år sedan att de fått ta ett alltför stort ansvar i regionen och att kommunen därför behövde göra drastiska åtgärder för att vända den utvecklingen. Sverigedemokraterna i Eslöv bedömer att Eslövs kommun med hög arbetslöshet och ökade kostnader för försörjningsstöd som åtminstone delvis är kopplade till ökad inflyttning gör att Eslövs kommun nu står i en liknande situation som Landskrona kommun gjorde. Det är därför av vikt att agera redan nu.

  En åtgärd som gjordes i Landskrona var att genom ett nybildat bolag ta fram en ändrad uthyrningspolicy tänkt att minska antalet personer som har försörjningsstöd som inkomst som flyttar till kommunen. Förändringen gjordes för de kommunala fastighetsbolagen och även ett antal privata fastighetsägare. De största fastighetsägarna, motsvarande 90 % ägande av fastigheterna på marknaden har skrivit under uthyrningspolicyn som är framtagen av det nybildade bolaget och det är således ett väletablerat dokument.

  Enligt en uppföljning som är gjord av personer från Malmö högskola samt KTH, Bygg- och fastighetsekonomi minskade kostnaderna för försörjningsstöd i Landskrona med cirka 10 miljoner kronor från september 2012 till september 2014.

  Eslövs kommun har nyligen fått en ny aktör bland de privata fastighetsägare med erfarenhet ifrån förändringarna man gjorde i Landskrona. Denna erfarenhet bör man ta till vara på nu när Eslövs kommun är i den situation man är i.

  Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  • Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att initiera och leda ett samarbete mellan kommunen, det kommunala fastighetsbolaget och privata fastighetsägare med målet att ha en övergripande likvärdig uthyrningspolicy för alla fastighetsägare som i Landskrona
  • Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att undersöka behovet att skapa en motsvarighet till Landskrona Stadsutveckling AB enligt Bilaga 1

  För Sverigedemokraterna Eslöv

  Fredrik Ottesen, gruppledare

  Johan Sandqvist, ledamot i Nämnden för arbete och försörjning

  Ronny Thall, ledamot i Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden

 • Motion: Ta fram riktlinjer för åldersbedömning

  Av Marlen Ottesen den 7 september, 2016
  0

  Enligt SVT:s Uppdrag Granskning som sändes i SVT1 och SVT Play på onsdag 31 augusti klockan 20:00 vill ingen instans ta fullt ansvar för att hindra vuxna som uppger falsk ålder att hamna bland barn på HVB-hem, speciellt inte kommuner eller Migrationsverket. Sveriges Television AB (SVT) har till uppgift att bedriva TV-verksamhet i allmänhetens tjänst. Verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till staten som olika ekonomiska politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället. Det är särskilt viktigt att SVT slår vakt om programområden som är betydelsefulla för allmänintresset.

  Med anledning av detta borde Eslövs kommun ta fram riktlinjer för åldersbedömning. Detta är helt i linje med rekommendationer ifrån Migrationsverket, åtminstone om man ska tro Magnus Bengtsson, processägare på Migrationsverket. I Aftonbladet kan man i artikeln med rubriken ”De flyr ansvaret om att bestämma ålder” publicerad 2016-08-31 läsa ”Kommunerna litar på Migrationsverkets bedömningar – som i sin tur menar att kommunerna har ansvaret”. (Källa: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23432288.ab)

  Sverigedemokraterna förstår problematiken kring åldersbedömningar och därför är det extra viktigt att riktlinjer tas fram. I en artikeln från Uppdrag Gransknings hemsida med rubriken ”Migrationsverket gissar åldern på asylsökande” kan man i faktarutan läsa ”Inte heller kommunerna kan tvinga den asylsökande att genomgå en medicinsk åldersbedömning. Om de anser att Migrationsverket gjort en felaktig bedömning av åldern hos en asylsökande kan de begära att Migrationsverket omprövar sitt beslut”. (Källa: http://www.svt.se/ug/migrationsverket-gissar-aldern-pa-asylsokande)

  Riktlinjerna borde ta sin utgångspunkt i hur man bedömer om Migrationsverket gjort en felaktig bedömning av åldern hos en asylsökande och hur man går tillväga för att begära att Migrationsverket omprövar sitt beslut.

  Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  • Att ta fram riktlinjer för åldersbedömning hos en asylsökande
 • Motion: Arbeta vidare med inriktning på återvändande

  Av Marlen Ottesen den 25 maj, 2016
  0

  Under KSAUs sammanträde den 12 april gavs en presentationen av Fördjupad EPA-analys, en djupanalys med syfte att presentera projekt- och utvecklingsmöjligheter som skulle kunna finansieras av EU-medel. Man kan läsa om sektorsprogrammet Asyl, migrations och integrationsfonden (AMIF). Där det finns tre olika områden: asyl, integration och laglig migration samt återvändande, se nedan citat från sidan 3 i den fördjupade EPA-analysen:

  Fördjupad EPA-analys
  Baserad på prioriteringar från Eslövs kommun

  Det finns också ett antal alternativ som kan sökas via sektorsprogrammen som oftast administreras från Bryssel. Ett exempel är Asyl, migrations och integrationsfonden (AMIF) vars syfte är att arbeta med hanteringen av migrationsströmningarna inom EU i enlighet med EU:s gemensamma asyl- och migrationspolitik. Det går att söka finansiering inom tre olika områden: asyl, integration och laglig migration samt återvändande.

  På Europaparlamentets hemsida kan man läsa mer om detta och ibland detta har vi översatt att vad gäller återvändande så kan man få bidrag för att förbättra rättvisa och effektiva strategier för återvändande i syfte att motverka illegal invandring. Vidare kan man läsa att det finns möjlighet att få stöd till program för frivilligt återvändande och vid avslag på asylansökningar med mera.

  Eslövs kommun har en stor möjlighet att bli ett draglok i Sverige inom området återvändande tillsammans med Europaparlamentets sektorsprogram Asyl, migrations och integrationsfonden (AMIF).

  Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  • Att arbeta vidare med en ansökan till AMIF angående återvändande enligt vad som anförs i motionen
 • Motion: Utveckla startsidan till mer fokus på turism och näringsliv

  Av Marlen Ottesen den 20 maj, 2016
  0

  Eslövs kommun behöver höja ambitionsnivån och satsningarna på turism och näringsliv. För att lyckas med detta är en slagkraftig marknadsföring en viktig grundsten. Vi är idag i en global konkurrens där information och tillgänglighet är viktigare än någonsin.

  En första kontakt besökare, turister och företagare har med Eslövs kommun är vår hemsida. Idag har vi en relativt lättnavigerad hemsida med tydliga rubriker, vilket är oerhört positivt och ger idag en god service.

  Med det sagt är Eslövs kommuns hemsidas förstasida det första många möter i sin kontakt och relation till vår kommun. Denna borde därför vara inriktad på informativ vägledning och utnyttja sin fulla potential för en attraktiv marknadsföring med möjligheten att öka känslan av tillgänglighet, inte minst för turism och näringsliv.

  Östra Göinge kommun har på ett föredömligt sätt hittat en lösning på just detta. Det första man möter på deras hemsida är en enkel startsida med en helskärmsbild och tre länkar: Kommun – Turism – Näringsliv, samt en sökruta. Inte minst sökrutan är smått genialisk när det blir allt vanligare att man navigerar sig på internet med att googla. Det ger också en väldigt tydlig bild av att Östra Göinge kommun verkligen satsar på turism och näringsliv.

   Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  • Att utveckla Eslövs kommuns hemsida med en attraktiv startsida som har fokus på turism och näringsliv