Nämnder | Sverigedemokraterna i Eslöv

Nämnder

I Eslöv besitter vi följande platser i nämnder från och med 1 januari 2019:

Barn och familjenämnden
Ordinarie ledamöter: Cvetanka Bojcevska, Dennis Larsen
Ersättare: Jimmie Syrjäläinen, Kari Kajén

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Ordinarie ledamöter: Håkan Jölinsson, Cvetanka Bojcevska
Ersättare: Dennis Larsen, Thomas Bondesson

Kulturoch fritidsnämnden
Ordinarie ledamöter: Dennis Larsen, Ted Bondesson
Ersättare: Per Fritz, Håkan Jölinsson

Miljöoch samhällsbyggnadsnämden
Ordinarie ledamöter: Göran Lindvall, Dennis Larsen
Ersättare: Yngve Mark, Kent Björk

Servicenämnden
Ordinarie ledamöter: Yngve Mark, Kristian Zahtila
Ersättare: Kerstin Brink, Thomas Bondesson

Valnämnden
Ordinarie ledamot: Cvetanka Bojcevska
Ersättare: Håkan Jölinsson, Kent Björk

Vårdoch omsorgsnämnden
Ordinarie ledamöter: Kari Kajén, Jeanette Flankeus
Ersättare: Marlen Ottesen, Dennis Larsen

Överförmyndarnämnden
Ordinarie ledamot: Göran Lindvall

Kommunförbundet Skåne
Ordinarie ledamot: Fredrik Ottesen
Ersättare: Ted Bondesson

Samarbetsnämnden Revingehed
Ordinarie ledamot: Kerstin Brink
Ersättare: Per Fritz

Selma Sundelius stiftelser
Ordinarie ledamot: Per Fritz

VA Syd ägarnämnd
Ordinarie ledamot: Fredrik Ottesen
Ersättare: Dennis Larsen

 

 

EBO
Ordinarie ledamot: Fredrik Ottesen

EIFAB
Ordinarie ledamot: Fredrik Ottesen

MERAB
Ordinarie ledamot: Fredrik Ottesen
Ersättare: Ronny Thall